ARQUITECTURA

dijous, 31 d’octubre del 2013

urban architecture (20)

Arquitectura urbana.


. Façana principal triada (falta ajustar tons i mides de l'aplacat i triar fusteria - URGENT)
. Aplacat terrassa finalitzat, falta deixar un sobreixidor a cada façana.
. Aerotermia, ha de garantir la ventilació mecanica forçada, segons normativa.
. Començat l'enguixat per la planta superior.
. Instal.lació de l'aspiració en la planta garatge, comprovada
. Començen ha aplacar el bany i safareig en PB
. Instal.lacions en habitacions pati de n2 canviades segons nova distribució plantejada per la propietat (aixecats parets per recolzar armaris empotrats en habitacio principal i pati)
. Considerar la opció de col.locar una alrma volumetrica senzilla en acces per controlar obra.
. Garantir una alçada minima de porta gratge oberta de 2.20m (col.locar biga de suport, minim a 2,50m) i enrasar amb la porta principal.

dilluns, 21 d’octubre del 2013

Works Visit - wood deck

Works Visit - wood deck.
ARCHITECTURE

Arquitectura.


Architecture, Interiors

Architecture. Interiors


Single family housing construction (13)

Construcció d'un habitatge unifamiliar aïllat
-Replanteo de juntas del revoco de fachadas.Marcar juntas de los enmarcados con cambio de color.
-Se está colocando el pavimento decorado del comedor,se ha cambiado la disposición de los medallones.
-Acabando los muretes de la valla.Replanteo de los elementos metálicos.Ja está, colocadas las cajas de los contadores de agua y electricidad.-Se decide modificar la zona de la bañera, añadiendo una repisa de 20 cm.y corriendo el murete de mampara lo mismo.
-Replanteo de los tirantes de la escalera y los cristales con grapas en el rellano de planta dormitorios.
-Replanteo de remates de pladur con piezas inclinadas en la zona de la escalera.
-Acabado el pavimento autonivelante.
-Construidos muros de traviesas.Replanteo plataforma y escalera lado cocina.
-Colocando cantoneras para el revoco exterior.
-Preparando la base de la valla de la calle.Cimentación para los pilares de obra y metálicos.
-Replanteo pavimento cerámica decorada en el comedor-estar
-Instrucciones acabados bañera suitte inferior.
-Construyendo valla calle.Redefinidas alturas.Punto mas alto =2m.Enrrase guia corredera en el centro de la abertura.
-Rebocando fachadas,remolinado fino.

urban architecture (19)

Arquitectura Urbana

. Ajustar escala. Tallar ala superior biga per encastar barana i que quedi centrada i recolzada en l'ala inferior. (2 trams) refer amb xapa posteriorment
. Barana passadis u per encastar vidre a l'extrem i recobert de xapa per una banda i recolzar vidre per l'altre
. Fer 3 propostes de façana convinant 2 tons d'aplacat, convertint balconera en finestra habitacio principal. Urgent definir color fusteria i material façana per evitar demores.
. Definits punts de llum i instalacio d, aerotermia i d, aspiracio centralitzada.
. Paviment (60x60) en gsratge amb 2 pendents uniformes i una sola recollida d, aigua en reixa longitudinal.
. Acabada i en funcionament conexio a clavegueram.
. Tramitar solicitud de gual.

. Ferrer. Definides baranes escales vidre amb sujeccio inferior banda inox. Min 10cm.
. Baranes façana tires h d'inos sense montants, inclinades cap a dins per no ser escalables.
. Baranes escala en PB pasama inox corregut, muntants inferiors h atracats a la paret sense muntants.
. Fuster. Porta servei , oculta, en dm per lacar igual que la paret i els armaris de la part del passadis cuina.
. Bigues transversals per sostenir el vidre del passadis 3cm. El vidrier ens certificará la resistencia.
. Falta definir cuina i parquey. Avui visita propietaris fuster.
. Acabant instalacions dilluns comencen els guixaires.
Works Visit

Visita d'obres-Replanteo del planché sala máquinas,ya estaba acabado el movimiento de tierras,lado vecina(con hueco para arqueta de reenvio con arena limpia),frente-mar y suelo máquinas,este ha quedado un nivel inferior al indicado,lo que favorece la altura interior.Para poder hacer instalación y pendientes la losa de 25cm.del suelo piscina estará 1,50m del suelo cocina.
-Replanteo movimiento tierras lateral cocina para formar planos y preparar cimentación muros laterales:1ºconstruir los muros de hormigón piscina para contener tierras.2º aportación tierras a los dos lados del linde,3ºformación compactada del cimiento del muro de linde.
-La zona de la calle está rellenada y compactada con "sauló",antes el instalador ha pasado tubos de servicios protegidosdijous, 3 d’octubre del 2013

Architectural Model

Maqueta Habitatge Unifamiliar Aillat
urban architecture 18

Arquitectura Urbana
. Formacio escala 90cm. 2tubs 6x3 per recobrir de fusta. Part superior 3 cm.
. Barana amb u d'inox sopre upn escala.
. Padar cables forat upn abans de tancarla sempre entubats.
. Gruix vidre seguretat passadis 3cm.
. Baranes balco façana principal amb formigo armat encofrat amb fenolic.
. Important triar alumini exterior per fer els tancaments (trigaran minim un mes a suministrarlo)
. Paviment terrassa acabat. Paret terrassa deixar peces en els punts de llum.
. Caseta instalacions morir a la façana preveure canal de desaigue exterior. Realitzant conexió a clavegueram
. P0 Arrebossant garatge, distribucio bany wc E piques centrals dutxa D, Robes rentadora secadora e + marbre pica amb descalcificador a sota + armari alt d, porta doble alçada porta + vidriera, sotaescala lliure, rebedor acces detector de moviment (llum) + pulsador
. P1 començar escala recobrir upn amb perfil es vegi un cos, recobriment de escala en fusta clar (no es vegi estructura), definir cuina (instal.lacions)
. P2. instal.lacions marcades
. P3. Pavimentant terrassa (pendents i impermeabilitzacions realitzats), caseta acumuladors lateral e tapant vei (h. maxima 1,80m, i pendsent de cubriment fins a morir alçada barana en façana posterior
. Instal.lacions marcades