ARQUITECTURA

divendres, 23 d’agost del 2013

urban architecture (16)

arquitectura urbana. Replanteig general distribucio
. Enviar ultims planols definitius acotats
N0. Comptadors h2o i electrics en façana empotrats forats ascenso i aplacats igual que façana
. N1 distribucio cuina menjador igual planols 25.07.2013. Fer 3d cuina
. N2 distribucio segons planols 16.08.2013 armari principal corregut dins habitacio. Ajustar al maxim mides capçal del llit i minim 3x4
Eliminar biga formigo entre escala i passadis.
. N3 distribucio forats ok.
Estudiar possibilitat de piscina en coberta. Reforç estructural?
. Dilluns inici replanteig instal lacionsPreliminary works, Single family housing

Avantprojecte per a un habitatge unifamilar aillat amb orientació exclusiva a les vistes existents
Stairs

Escales


Preliminary works

Diferents façanes, per un mateix projecte.

Aquest es un exemple de com un mateix projecte, sense variar la seva distribució en planta por ser molt diferent segons el concepte de "façana" que volem.

La planta principal   

Diferents alçats segons el concepte de façana desitjat
per ordre: 
2 aigües tradicional - 2 aigües "modern"  -  4 aigües tradicional  -  Coberta plana "moderna"Integral Reform

Reforma integral d'una masia a

l'Empordà