ARQUITECTURA

dimecres, 19 de febrer del 2014

urban architecture (25)

Arquitectura Urbana.


. MOLT URGENT aclarir les conexions d'aigua i llum, col.locar els comptadors per poder fer armari en façana i acabar l'aplacat exterior
. fusteria exterior dintells ampits i laterals totalment acabats. Es valora positivament folrar els laterals de les obertures de la façana posterior amb planxes d'alumini gris sable.
. falta ajustar unions entre aluminis en alguns dintells (comprobar tots els aplacats d'alumini)
. Falços sostres de pladur totalment acabats (nomes es detecta que el bany principal no esta fet amb pladur impermeable - els pladuristes asumeixen manteniment)
. replantejades u per la sujeccio de les baranes interiors amb el paleta, la propietat i el metallista
. Important fer les baranes en façanes per la primera ocupació (igual per la cuina)
. Important col.locar el parquet, per poder acabar cuina banys i fusteria interior
. en terrassa coberta s'ha de fer un sobreixidor en la façana posterior, i pujar un grao en l'acces per evitar possibles entrades d'aigua en habitatge
. continuar la pendent de la peça ceramica d'acces al parking cap a l'acces a l'habitatge de manera que tingui tot la mateixa continuitat

divendres, 14 de febrer del 2014

Single family housing construction (20) finished work

Habitatge Unifamiliar a:illat (20) Final d'Obra.


Des d'aquesta etiqueta, farem un seguiment de la concepció d'un HABITATGE UNIFAMILIAR (en aquest cas un habitatge unifamiliar aïllat en una urbanització residencial) pas a pas, des del primer contacte amb el possible client, els primers esbossos, els pressupostos, avant projectes, projectes, tècnics, amidaments, plànols, permisos, estructura, instal·lacions, construcció, fins a la total execució de l'obra.

Finalment la obra esta acabada, amb total satisfacció per part dels propieataris.
dilluns, 3 de febrer del 2014

urban architecture (24)

Arquitectura Urbana.


. Col.locacio fusteria exterior (avui deixaran els vidres col.locats)
. Revestiments ampit laterals i dintells obertures en Alumini aixi com enmarcat façanes (gris sable)
. Revestiments Portes N0 en ferro per pintar igual to que alumini façana
. Decidides baranes exteriors i primer tram d'escala en Inox de barrots rodons (segons detalls de fotografies enviades)
. Urgent ferraller, cil.locació de les u per a l asugeccio de les baranes de vidre en escales.
. Demanar vidres del passadis (cal colocarlos abans que el parquet)
. Decidida ubicacio focs de la cuina, ja es pot marcar i col.locar la campana (dilluns) aixi podrem tancar el pladur.
. Col.locar la porta corredissa del bany, per tancar pladur.
. Decidir fuster per col.locació de portes i terres.
. Mecanismes electrics col.locats cal decidir tipus i ubicació dels punts de llum.. Portes Garatge i acces habitatge col.locades (pintar mateix color que la fusteria)
. Enmarcats alumini obertures en façana els realitzara el industrial de l'alumini.
. Important ajustar els comptadors de les compañies en façana per tal de poder fer l'encaix de l'armari en façana (ajustarem a les linies superiors i laterals del despiece de la façana)
. La setmana vinent es portaran totes les maquines i es faran probes d'instal.lacions (aire acondicionat, terra radiant aspiració centralitzada...)
. La setmana vinent es realitzará la col.locació de l'Alumini (important avisar per parlar amb els industrials de la col.locació de la fusteria i els enmarcats)
. Paviment d'acces habitatge, intentar mantenir l'alineació i el nivell existent en l'entrada garatge fins a l'entrada habitatge.
. Realitzat paviment i desaigue garatge.
. Es prenen mides de la fusteria per actualitzar el pressupost.
. Important definir: Material recubriment escales, seccio de les baranes exteriors
. Marcar situacio campana, industrial de la campana + instal.lador - acabar el falç sostre