ARQUITECTURA

dimarts, 14 de maig del 2013

Architecture (11)

Residential building
urban architecture (8)

Arquitectura urbana - Inici d'obres

- Xarxa de sanejament realitzada (cal de manar conexió a xarxa general)
- Murs perimetrals forjat sanitari realitzats (abans de posar les bigues posar el plastic de barrera de vapor sobre les parets.
- Ventilacio i impermealització murs realitzada
- Replanteig plaques d'ancoratge pilars
- Demanr retirada momentanea arbre carrer.
- Cal definir acabat façana (presentarem 2 propostes)

- Ajustar forjats No hi ha balcó en pati P1 i SI en P2 - vidre armat en passadis escala P2, paret posterior P1 alineada amb limits edificables (repartir cuina - estar)
- Definir escala (presentar exemples)
Single family housing construction (6)

3d final
http://ernestpinen.blogspot.com.es/search/label/arquitectura%20unifamiliar


Single family housing construction (5)

Construcció habitatge unifamiliar
- Preparant forjat PB per formigonar
Works Visit (5)

Visita d'Obres fonamentació


dilluns, 6 de maig del 2013

Arquitectura

Single family house


urban architecture


Arquitectura urbana - Inici d'obres

- Inici d'obra replanteig pilars sobre la llosa de fonaments.
(adosar al maxim a la paret mitgera - aprofitar espai)
- Problema escomeses desguasos.Cal veure si no hi han les conexións (demanar conexió).
- Es preveu ventilació entre els edificis laterals y el nostre en el buit sanitari sobre la llosa, aixi com una impermeabilització amb plastic.
- Definida la situació dels contadors definitius, pasada la porta d'acces al garatge en el rebedor.
- Preveure un registre pel sifo i en el pou del fosat existent
- Previsió solera continua habitatge / pati en PB
- Unio obra pilars metal.lics flejes amb pistola
- Definits alçades i ubicació de pilars segons mides planols
works visit

Ajust d'un tal.lus d'esxcavació, previ a la construccióInternal reform

Reforma interior d'un habitatge
Single family housing construction

Construcció Habitatge unifamiliar
- murs de fonamentació
- pilars metal.lics
- solera de formigó
- replanteig del primer forjat